CBTT: Vv thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin thay đổi do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019: Vốn điều lệ, Tổng số cổ phiếu, Số lượng cổ phiếu quỹ, Số liệu cổ phiếu có quyền biểu quyết, Số liệu cổ phiếu ưu đãi.

Xem chi tiết tại LINK.