Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch

Căn cứ văn bản số 01/23/CV-HPT ngày 03/01/2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HPT được thay đổi đăng ký giao dịch theo quyết định số 892/QĐ-SGDHN ngày 30/12/2022 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: HPT
- Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung: 811,496 cổ phiếu (Tám trăm mười một nghìn, bốn trăm chín mươi sáu cổ phiếu)
- Tổng trị giá chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung theo mệnh giá: 8,114,960,000 đồng (Tám tỷ, một trăm mười bốn triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Ngày giao dịch bổ sung: Thứ Ba, ngày 17/01/2023

Chi tiết xem tại LINK.