CBTT: Vv CBTT Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin Nghị quyết số 68/20/NQ-HĐQT ngày 13/10/2020 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn thông tin Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết tại LINK.