CBTT: Vv thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 08/09/2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 01/09/2020, trong đó nội dung thay đổi như sau: Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT do phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019. Cụ thể:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 75.348.880.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 82.726.050.000 đồng

Thông báo chi tiết: Xem tại LINK.