Đối tác chính thức

3C32CEEF.jpg

Tổng quan

SAS là công ty phần mềm chuyên về phân tích dữ liệu hàng đầu thế giới. Phần mềm SAS thực hiện việc tích hợp dữ liệu của doanh nghiệp, phân tích và tạo các báo cáo nhằm cung cấp thông tin có giá trị giúp khách hàng quyết định các chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn

Quan hệ - cấp độ hợp tác

Đối tác chính thức từ 2010

Cấp độ

Đối tác Bạc của SAS

Sản phẩm, Giải pháp, Dịch vụ cung cấp

Tư vấn và xây dựng kiến trúc giải pháp của SAS (SAS Business Anlytics Framework) với các thành phần, giải pháp cụ thể chuyên ngành như: ngành ngân hàng: Risk Management, Operation Risk Management, Anti-Money Laundering, Fraud Prevention & Detection,…; ngành bán lẻ: Customer Intelligence, Merchandise Intelligence, Operation Intelligence,..; viễn thông: Campain Mangement, Payment Risk,…; bảo hiểm: Customer Retention, Cross-sell and Up-sell;…
Fraud/Risk/IFRS9

Đối tác chính thức

2ECAB17E.jpg
cisco-9CA9113.jpg
ibm-5A5D981C.jpg
oracle-8BAC6B1E.jpg
dell-3B19223D.png
3C32CEEF.jpg
opentext-641CEBF2.jpg
dell-technologies-EEDF2F8F.png
micro-focus-5AA6CED5.png