Tổng quan
Dịch vụ Tư Vấn

Dịch vụ Tư vấn kiến trúc CNTT

Kiến trúc tổng thể (Enterprise Architecture - EA) cần phải được xây dựng nhằm tạo nên bản thiết kế đầy đủ về mối quan hệ giữa tất cả nghiệp vụ hiện tại, tương lai với ứng dụng CNTT, xác định kế hoạch ứng dụng CNTT tổng thể, góp phần vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra với hiệu quả cao nhất.

Dịch vụ Tư vấn Bảo mật

Thấu hiểu những áp lực mà các tổ chức đang phải đối mặt, HPT cung cấp Bộ dịch vụ chuyên sâu giúp tăng cướng an ninh thông tin (ANTT) và tính chủ động của doanh nghiệp trước các sự cố một cách toàn diện.

Khách hàng tiêu biểu