DỊCH VỤ NÂNG CẤP, CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG DỮ LIỆU

I. GIỚI THIỆU

Để đáp ứng sự phát triển, thay đổi không ngừng của hệ thống CNTT nói chung và CSDL nói riêng của các Doanh nghiệp, HPT cung cấp các gói dịch vụ nâng cấp, chuyển đổi hệ thống dữ liệu với thời gian ngừng hệ thống tối thiểu, đảm bảo an toàn dữ liệu trong quá trình chuyển đổi như:

 • Chuyển đổi hệ điều hành cho các hệ thống dữ liệu đang hoạt động: Theo định hướng phát triển CNTT của doanh nghiệp, đảm bảo tính tương thích cho toàn hệ thống.
 • Thay đổi hệ quản trị CSDL hiện tại sang một hệ quản trị CSDL khác: Theo yêu cầu của ứng dụng, khai thác đầy đủ các tính năng ưu việt của hệ quản trị CSDL mới.
 • Thay đổi máy chủ cho hệ thống dữ liệu: Chuyển sang máy chủ phù hợp hơn, với khả năng đáp ứng và độ sẵn sàng cao hơn.
 • Nâng cấp phiên bản hệ quản trị CSDL: Cập nhật các bản vá lỗi cho hệ thống dữ liệu, khai thác tính năng mới của phiên bản mới.


II. QUY TRÌNH TƯ VẤN
Quy trình thực hiện dịch vụ nâng cấp, chuyển đổi hệ thống CSDL:

 • Khảo sát thông tin hệ thống dữ liệu
 • Xây dựng phương án và lập kế hoạch nâng cấp, chuyển đổi hệ thống dữ liệu
 • Thử nghiệm nâng cấp, chuyển đổi hệ thống dữ liệu
 • Xử lý các vấn đề phát sinh nếu có, ghi nhận nhật ký nâng cấp, chuyển đổi hệ thống dữ liệu
 • Thực hiện nâng cấp, chuyển đổi hệ thống dữ liệu
 • Theo dõi và tối ưu hệ thống dữ liệu
 • Chuyển giao tài liệu