Chính sách phát triển nguồn nhân lực

HPT xây dựng môi trường cho mọi thành viên được tự do phát triển tài năng và ý tưởng nghề nghiệp. Công ty khuyến khích các cơ hội phát triển và tạo điều kiện để các cá nhân được phát triển theo nguyện vọng. Ở HPT có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp giúp cho mọi thành viên có điều kiện thử thách và chứng minh năng lực của mình. HPT luôn quan tâm xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, tích cực, là nơi làm việc của những con người có hoài bảo, có ý chí quyết tâm vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, là nơi khuyến khích các tài năng phát triển.
Bên cạnh đó, những cán bộ nhân viên hoàn thành xuất sắc công việc và có tiềm năng phát triển sẽ được đưa vào diện Quy hoạch cán bộ khung để đào tạo, bồi dưỡng đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý trong công ty.