Thành công điển hình

  • Giải pháp Quản lý Dịch vụ CNTT

  • Giải pháp quản lý định danh và truy cập tập trung - Identity & Access management (IAM)

  • Giải pháp Quản lý quy trình nghiệp vụ - Business Process Management (BPM)

  • Giải pháp Quản lý Nội dung Doanh nghiệp - Enterprise Content Management (ECM)

  • Giải pháp kinh doanh thông minh BI&A

  • Giải pháp Kinh doanh Kỹ thuật số

Khách hàng tiêu biểu