DỊCH VỤ TRIỂN KHAI TOÀN DIỆN

Triển khai toàn diện giải pháp/ dịch vụ ĐTĐM của các đối tác với nhiều mô hình (private, public và hybird cloud).

  • Triển khai dùng thử
  • Lập kế hoạch dự án
  • Thiết lập hệ thống lại (hybrid model)
  • Cung cấp phương án triển khaix