DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI, TÍCH HỢP

  • Chuyển đổi dữ liệu, ứng dụng và hệ thống an toàn sang ĐTĐM.
  • Tích hợp các hệ thống trong và ngoài điện toán đám mây (mô hình Hybrid Cloud).x