Đối tác chính thức

3C32CEEF.jpg

Tổng quan

- SAS là công ty phần mềm chuyên về phân tích dữ liệu hàng đầu thế giới. Phần mềm SAS thực hiện việc tích hợp dữ liệu của doanh nghiệp, phân tích và tạo các báo cáo nhằm cung cấp thông tin có giá trị giúp khách hàng quyết định các chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn

Quan hệ - cấp độ hợp tác

- Đối tác chính thức từ 2010.

Cấp độ:

- Đối tác kinh doanh của SAS

Sản phẩm, Giải pháp, Dịch vụ cung cấp

- Tư vấn và xây dựng kiến trúc giải pháp của SAS (SAS Business Anlytics Framework) với các thành phần, giải pháp cụ thể chuyên ngành như: ngành ngân hàng: Risk Management, Operation Risk Management, Anti-Money Laundering, Fraud Prevention & Detection,…; ngành bán lẻ: Customer Intelligence, Merchandise Intelligence, Operation Intelligence,..; viễn thông: Campain Mangement, Payment Risk,…; bảo hiểm: Customer Retention, Cross-sell and Up-sell;…

Đối tác chính thức

2ECAB17E.jpg
cisco-9CA9113.jpg
ibm-5A5D981C.jpg
oracle-8BAC6B1E.jpg
dell-3B19223D.png
3C32CEEF.jpg
opentext-641CEBF2.jpg