Thông tin cổ phiếu HPT


Vốn điều lệ: 75,348,880,000đ (Bảy mươi lăm tỷ ba trăm bốn mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)
Lịch sử của cổ phiếu: Thông tin về số lượng cổ phiếu, cổ tức của cổ phiếu HPT từ khi chuyển đổi thành công ty cổ phần đến nay xin vui lòng tham khảo tại Báo cáo thường niên.