Thông tin cổ phiếu HPT


Vốn điều lệ: 68,642,010,000đ (Sáu mươi tám tỷ sáu trăm bốn mươi hai triệu mười nghìn đồng)
Lịch sử của cổ phiếu: Thông tin về số lượng cổ phiếu, cổ tức của cổ phiếu HPT từ khi chuyển đổi thành công ty cổ phần đến nay.