DỊCH VỤ NÂNG CẤP/CHUYỂN ĐỔI SẢN PHẨN PHẦN MỀM TỪ CÔNG NGHỆ/PLATFORM CŨ SANG MỚI

HPT thực hiện các dịch vụ nâng cấp và chuyển đổi hệ thống phần mềm, cụ thể:

  • Nâng cấp sản phầm phần mềm
  • Chuyển đổi cơ sở dữ liệu
  • Triển khai phần mềm trên nhiều hệ thống điều hành và ngôn ngữ lập trình khác nhau
  • Bản địa hóa sản phẩm: phát triển và tùy biến sản phẩm phần mềm theo các ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, Nhật, v.v..)


x