HPT tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 19.04.2019, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng Tổng Công ty với sự tham dự của 70/471 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.835.365 / 7.379.228 cổ phần, tương đương 79.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất biểu quyết.

Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên 2019

Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGĐ), Chủ tịch Ngô Vi Đồng và Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh lần lượt thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ.

Chủ tịch Ngô Vi Đồng phát biểu Khai mạc và thông qua báo cáo của HĐQT

Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh thông qua báo cáo của Ban TGĐ              

Kế hoạch hoạt động năm 2019 bao gồm:
- Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn nhân lực HPT
- Chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế trọng tâm
- Mục tiêu nhiệm vụ phát triển thị trường khách hàng
- Mục tiêu chuyên môn, xây dựng các Trung tâm kinh tế kỹ thuật
- Mục tiêu nhiệm vụ hợp tác quốc tế
- Nhiệm vụ xây dựng văn hóa và thương hiệu HPT
- Nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng
- Chương trình kỷ niệm 25 năm HPT và hoàn thành, khai trương văn phòng mới tại khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
- Nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển của HPT đến năm 2025 và xa hơn nữa.

Trong phần báo cáo của Ban TGĐ, anh Đinh Hà Duy Linh trình bày hướng kinh doanh mới với Cổ đông:

Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và các tờ trình:
- Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
- Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2018 - Kế hoạch cổ tức năm 2019
- Thông qua kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019
- Thông qua thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Chị Đinh Hà Duy Trinh – Phó Chủ tịch HĐQT – thông qua các tờ trình

Anh Nguyễn Đức Tiến – Thành viên HĐQT - thông qua các tờ trình

Cổ đông dong phiếu thông qua các tờ trình

Anh Lê Nhựt Hoàng Nam – Thành viên Ban Kiểm soát – thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Nhân dịp Đại hội cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị HPT lắng nghe ý kiến đóng góp quý giá của Cổ đông cho chương trình hoạt động của HPT trong thời gian sắp tới.

Chủ tọa đoàn tiếp nhận ý kiến Cổ đông và đại diện phản hồi những thắc mắc của Cổ đông

Cổ đông đóng góp ý kiến cho Chủ tọa đoàn

Phó TGĐ Nguyễn Quyền đại diện HPT thông qua Nghị quyết đại hội

Chủ tịch Ngô Vi Đồng phát biểu Bế mạc Đại hội