Đại hội cổ đông thường niên HPT năm 2018

Sáng 18.04.2018, tại VP Tổng Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham gia của HĐQT Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty, các cổ đông. Đại hội có 75/471 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.889.461 / 7.379.228 cổ phần, tương đương 79,81%tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Anh Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT – Phát biểu khai mạc Đại hội
Các cổ đông dong phiếu thông qua thông qua danh sách đề cử thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và nội dung chương trình Đại hội

Mở đầu buổi làm việc, sau khi khai mạc Đại hội, anh Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT – đại diện chia sẻ nội dung Báo cáo của HĐQT. Báo cáo chia sẻ “Ngay từ đầu năm 2017, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo công ty đã có những đánh giá tình hình kinh tế xã hội và thị trường ngành CNTT, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn thách thức mà HPT phải nỗ lực vượt qua, đề ra 7 nhóm mục tiêu nhiệm vụ cho năm 2017. Tập thể Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng triển khai các kế hoạch hành động, phát động chương trình công tác năm theo tiêu chí “HPT hợp lực, sáng tạo, tăng trưởng mạnh mẽ”. Mặc dù kết quả hoạt động chưa đạt được như kế hoạch mong đợi, song chỉ tiêu lãi ròng đã có bước tăng trưởng hơn năm trước. Kết quả này đảm bảo cho việc thực hiện các cam kết về hiệu quả hoạt động với các cổ đông.” Năm 2018 đối với HPT là một năm vô cùng quan trọng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ HPT phải có bản lĩnh vững vàng, gìn giữ bản chất văn hóa kinh doanh HPT, tuân thủ các giá trị cốt lõi của công ty. Chúng ta cần động viên toàn bộ nội lực để hoàn thành các chương trình công tác của năm và quyết tâm hướng đến kỷ niệm 25 năm thành lập HPT (năm 2020) với những thành tích to lớn hơn, vẻ vang hơn. Nhìn nhận những cơ hội và thách thức, nghiêm túc kiểm điểm và chỉ ra những điểm mạnh yếu của HPT, và căn cứ theo định hướng phát triển của HPT đến năm 2020 và xa hơn nữa, HĐQT đề xuất các mục tiêu nhiệm vụ chính của HPT trong năm 2018 như sau:

- Mục tiêu kinh tế trọng tâm: Kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 17,5 tỷ đồng, doanh số kế hoạch 950 tỷ đồng
- Mục tiêu chuyên môn, xây dựng các trung tâm kinh tế kỹ thuật: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm kinh tế, chú trọng công tác nghiệp vụ chuyên môn khoa học kỹ thuật, đầu tư mạnh mẽ cho các hướng sức mạnh lõi đã lựa chọn, đặt mục tiêu cạnh tranh ở vị trí hàng đầu (TOP 1) so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành.
- Phát triển tổ chức xây dựng nguồn nhân lực HPT: HPT tập trung vào công tác phát triển nguồn lực.
- Phát triển thị trường, khách hàng: HPT tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường và khách hàng.
- Hợp tác quốc tế: Tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, tập trung đi vào chiều sâu các giải pháp sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao phục vụ các đối tượng khách hàng đặc thù.
- Công tác cổ đông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV, phát triển giá trị thương hiệu HPT, làm tốt công tác xã hội cộng đồng
- Công tác chuẩn bị các bước phát triển của HPT hướng tới năm 2020 và xa hơn nữa
Anh Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT – chia sẻ nội dung Báo cáo của HĐQT

Tiếp theo, đại diện Ban Tổng Giám đốc – anh Đinh Hà Duy Linh, Tổng Giám đốc – chia sẻ nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc. Ngoài những nội dung báo cáo chi tiết hoạt động của Công ty & các đơn vị đã được trình bày chi tiết trong Báo cáo thường niên, anh chia sẻ Kế hoạch hoạt động chung năm 2018 của công ty do Ban Tổng Giám đốc đế xuất đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt và trình Đại  hội cổ đông thông qua gồm các nội dung chính:

- Khẩu hiệu hành động chung toàn công ty: “Hợp lực –Sáng tạo – Tăng trưởng mạnh mẽ”
- Mục tiêu hoạt động chung: phát triển quan hệ hợp tác đối tác với khách hàng (customer partnership); phát triển năng lực là đối tác ưu tiên (preferred partner) của các hãng sản xuất giải pháp quan trọng; hệ thống giá trị văn hóa doanh nghiệp – văn hóa kinh doanh; xây dựng sản phẩm thương hiệu HPT.
- Về tổ chức: điều chỉnh bổ sung chức năng của các đơn vị khối văn phòng để đáp ứng với các yêu cầu phát triển hoạt động; phát triển các đơn vị hiện có hoặc đơn vị mới theo thực tế năng lực chuyên môn và tăng khả năng cạnh tranh.
Chỉ tiêu cho các mục tiêu chính cũng được anh chia sẻ chi tiết.
Đại diện Ban Tổng Giám đốc – anh Đinh Hà Duy Linh, Tổng Giám đốc – chia sẻ nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội cũng thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và thông qua các tờ trình: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017 - kế hoạch cổ tức năm 2018, Tờ trình kinh phí hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Tờ trình về phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ. Tất cả các cổ đông nhất trí thông qua các tờ trình của HĐQT.
Chị Đinh Hà Duy Trinh – Phó Chủ tịch HĐQT - thông qua các tờ trình
Anh Nguyễn Đức Tiến – Thành viên HĐQT - thông qua các tờ trình
Anh Lê Nhựt Hoàng Nam – Thành viên Ban Kiểm soát – thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
Các cổ đông dong phiếu thông qua các tờ trình
Tại Đại hội năm nay, các cổ đông cũng đã bầu ra HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023. Được sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể cổ đông, Đại hội đã bầu chọn các thành viên HĐQT như sau:

- Anh Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT
- Chị Đinh Hà Duy Trinh – Phó Chủ tịch HĐQT
- Anh Đinh Hà Duy Linh – Thành viên HĐQT
- Chị Hàn Nguyệt Thu Hương – Thành viên HĐQT
- Anh Nguyễn Quyền – Thành viên HĐQT
- Anh Nguyễn Đức Tiến – Thành viên HĐQT
- Anh Trần Anh Hoàng – Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban
- Anh Lê Nhựt Hoàng Nam – Thành viên
- Chị Huỳnh Thị Thanh Nga – Thành viên
Anh Phạm Ngọc Hoàng Nam – đại diện Ban tổ chức hướng dẫn bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023
Ban Kiểm soát tiến hành kiểm phiếu
Đại hội dong phiếu thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Một số cổ đông ghi nhận nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBNV HPT, đồng thời đóng góp ý kiến cho Đại hội:

Các thành viên HĐQT phúc đáp cho cổ đông:
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 diễn ra nghiêm túc, kết thúc thành công, sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua và bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Anh Trần Anh Hoàng – Thành viên HĐQT – thông qua Nghị quyết Đại hội
Anh Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT – phát biểu Bế mạc Đại hội
Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại diện HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 cam kết tuy là các thành viên nhiệm kỳ trước được bầu cử cho nhiệm kỳ mới nhưng tinh thần HĐQT và BKS đổi mới, khí thế quyết tâm mới sẽ hoàn thành tốt những mục tiêu hoạt động của HĐQT và BKS theo thống nhất chung của Đại hội.

Tham khảo thêm các văn bản Đại hội tại link.